Πιστοποιητικα Ενεργειακης Αποδοσης (Π.Ε.Α.)

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την ενεργειακή μελέτη και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) για πώληση, ενοικίαση ή μεταβίβαση κτιρίων και διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Στο ΠΕΑ ακόμη αναφέρονται, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προτάσεις – συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για

 1. Στην ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου .
 2. Σε κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (συμβολαιογραφική πράξη).
 3. Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
 4. Με την περάτωση κατασκευής κτιρίου
 5. Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου
 6. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον .
 7. Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 8. Σε όλα τα δημόσια κτίρια.

Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για

Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου

Για κτίρια με χρήση θρησκευτική ή σαν χώροι λατρείας

Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων

Όταν πραγματοποιούμε ανανέωση ή τροποποίηση υφιστάμενου μισθωτηρίου

Για Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν ξεπερνάει ι τα 2 έτη

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.

 • Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

 • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

 • Ενεργειακός Επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση)Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
 4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 6. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
 
(προαιρετικό)
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.
 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
  (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
 6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
 9. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
 
(προαιρετικό)
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 
Στοιχεία Ιδιοκτητών
 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
 
Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
 • Δ.Ο.Υ.
 • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Διαδικασία έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού

 1. Συνεννοήσεις με πελάτη για τα δικαιολογητικά
 2. Επίσκεψη στον χώρο και μετρήσεις
 3. Εργασία στο γραφείο για την δημιουργία του αρχείου
 4. Δημιουργία Έργου ΤΕΕ στο σύστημα αμοιβών
 5. Σύναψη συμφωνητικού για αμοιβή και σκανάρισμα και ανέβασμα στο ΤΕΕ
 6. Προκαταβολή Φόρου μέσω TAXISNET και ταυτόχρονη πληρωμή
 7. Πληρωμή της αμοιβής στην εθνική και τσμεδε/εμπ
 8. Έκδοση ΠΕΑ, έκδοση Απόδειξης και παράδοσης στον πελάτη
 9. Κατάθεση συμφωνητικού/συμφωνητικών στην εφορία

Λήψη προσφοράς