Τοπογραφικό Διάγραμμα - Topometrica

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει :

 1. την έρευνα μηχανικού
 2. τις μετρήσεις πεδίου 
 3. και τις εργασίες γραφείου

Το τοπογραφικό διάγραμμα το συναντάμε σε αρκετές εφαρμογές, οι συνηθέστερες είναι οι ακόλουθες :

1. Στην τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικών
1.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές 
1.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές

2. Στα συμβόλαια
2.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές 
2.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές 

3. Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού

4. Σε τοπογραφικά διαγράμματα για κυκλοφοριακές συνδέσεις 

5. Σε τοπογραφικά διαγράμματα για χαρακτηρισμό έκτασης

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος:

 • Έλεγχος εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας 
 • Αποτύπωση περιοχής οικοπέδου Πλήρης αποτύπωση οµόρων και αποτύπωση όψεων υπόλοιπων οικοπέδων του οικοδοµικού τετραγώνου
 • Αναγραφή συν/νων και υψοµέτρων των κορυφών του οικοπέδου µε διαστάσεις στις πλευρές του και το εµβαδόν του 
 • Αναγραφή συν/νων των κορυφών των οµόρων οικοπέδων µε διαστάσεις στις πλευρές τους και το εµβαδόν τους 
 • σχεδίαση οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών µε το πλάτος των προκηπίων και εξασφάλιση αυτών στο ενδιαφερόµενο οικόπεδο 
 • Σχεδίαση κάτοψης του υπό ανέγερσης κτίσµατος µε τις διαστάσεις των πλευρών του και τις αποστάσεις αυτού από τα όρια του οικοπέδου 
 • Σχεδίαση υψοµετρικών καµπύλων αν το επιτρέπει η κλήση του οικοπέδου o Πλήρης αποτύπωση της περιοχής εκτός των οικοπέδων (στύλοι ∆ΕΗ, κράσπεδα, δένδρα κλπ) 
 • Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφηµα 
 • Εάν είναι εντός ζώνης σχεδίαση των ιδεατών επεκτάσεων των οδών εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
 • Έκθεση έρευνας µηχανικού που αναφέρει 
 • Ισχύοντα διατάγµατα ρυµοτοµίας 
 • Ισχύοντες όρους δόµησης 
 • Αν το οικόπεδο βρίσκεται εκτός αναστολής
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας 
 • Έλεγχος ύπαρξης πράξεων τακτοποίησης & αναλογισµού 
 • Λεπτοµερή καθορισµό ρυµοτοµίας o Προσδιορισµό αφετηρίας υψοµέτρων 
 • Το αν διέρχονται πάνω από το οικόπεδο γραµµές ρεύµατος υψηλής τάσης της ∆ΕΗ 
 • Υπεύθυνη δήλωση υπόδειξης ορίων από τον ιδιοκτήτη A. Εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισµών πληθυσµού µικρό

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 1. Έλεγχος τίτλων – Καλή γνώση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Πρέπει µε µεγάλη προσοχή να γίνει µελέτη των συµβολαίων και των τίτλων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν το γήπεδο είναι και άρτιο και οικοδοµήσιµο και αν µπορεί να γίνει χρήση κάποιου ευεργετήµατος παρέκκλισης σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 24.5.85 (ΦΕΚ 270∆ / 31.5.85) το οποίο αντικατέστησε το 3 παλιό Π.∆. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538∆ / 17.10.1978) όχι όµως σε όλα τα άρθρα του. Επίσης υπάρχουν και εξαιρέσεις µε τοπικά διατάγµατα όπως αυτό της Χαλκιδικής (Π.∆. 1.7.1977 ΦΕΚ 290∆/1.9.1977) 
 2. Στοιχεία αποτύπωσης
  • Εξαρτηµένη αποτύπωση των υφιστάµενων ορίων 
  • Σε περίπτωση διανοµών του Υπ. Γεωργίας να γίνει εφαρµογή των ορίων 
  • όχθες υπάρχοντος ρέµατος 
  • γραµµές υψηλής τάσης της ∆ΕΗ 
  • γραµµές απαλλοτρίωσης ΟΣΕ και οποιουδήποτε τεχνικού έργου (Φυσικό Αέριο)
  • υπάρχοντες χαρακτηρισµένους δρόµους (άξονας, απαλλοτρίωση) 
  • Γραµµή αιγιαλού 
  • Όριο δάσους 
 3. Λοιπά στοιχεία 
  • Κατατοπιστικό οδοιπορικό 
  • Απόσταση από εγκεκριµένο σχέδιο (εντός ζώνης) 
  • Στοιχεία έρευνας Μηχανικού
 4. Τοποθέτηση κτίσµατος στο χαρακτηρισµένο οδικό δίκτυο 
  • Ανάλογα µε το είδος του δρόµου τοποθετείται το κτίσµα µε απόσταση της οικοδοµικής γραµµής από τον άξονα της οδού. Σε περίπτωση κυρίας οδού και παράπλευρης ισχύει η δυσµενέστερη περίπτωση 
 5. Κατατµήσεις 
  • Απαγορεύονται οι κατατµήσεις σε κληροτεµάχια 
  • Απαγορεύονται οι κατατµήσεις σε µεγάλα γήπεδα σε γήπεδα των 4 στρεµµάτων αν δεν υπάρχει πρόσωπο 25µ σε χαρακτηρισµένο δρόµο.
 6. Χρήσεις γης
  • Γενικό πολεοδομικό σχέδιο 
  • Ζώνες οικιστικού ελέγχου 
  • Ν1562/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
  • ∆ασικός κώδικας
 7. Αναστολή οικοδομικών αδειών 
 8. Αφετηρία υψομέτρων 
 9. δήλωση υλοποίησης ορίων